Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.54 xu/lượt 1.628 xu/lượt
1.75 xu/lượt 1.85 xu/lượt
3.15 xu/lượt 3.33 xu/lượt
4.375 xu/lượt 4.625 xu/lượt
4.375 xu/lượt 4.625 xu/lượt
3.5 xu/lượt 3.7 xu/lượt
5.25 xu/lượt 5.55 xu/lượt
2.625 xu/lượt 2.775 xu/lượt
1.1375 xu/lượt 1.2025 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
17.5 xu/lượt 18.5 xu/lượt
35 xu/lượt 37 xu/lượt
7 xu/lượt 7.4 xu/lượt
10.5 xu/lượt 11.1 xu/lượt
19.25 xu/lượt 20.35 xu/lượt
3.5 xu/lượt 3.7 xu/lượt
8.75 xu/lượt 9.25 xu/lượt
17.5 xu/lượt 18.5 xu/lượt
35 xu/lượt 37 xu/lượt
22.4 xu/lượt 23.68 xu/lượt
43.75 xu/lượt 46.25 xu/lượt
14 xu/lượt 14.8 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
52.5 xu/lượt 55.5 xu/lượt
105 xu/lượt 111 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
11.55 xu/lượt 12.21 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
35 xu/lượt 37 xu/lượt
70 xu/lượt 74 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
17.5 xu/lượt 18.5 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
26.425 xu/lượt 27.935 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
17.5 xu/lượt 18.5 xu/lượt
61.25 xu/lượt 64.75 xu/lượt
13.3 xu/lượt 14.06 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
175 xu/lượt 185 xu/lượt
1715 xu/lượt 1813 xu/lượt
154 xu/lượt 162.8 xu/lượt
146.7375 xu/lượt 155.1225 xu/lượt
13.475 xu/lượt 14.245 xu/lượt
20.9125 xu/lượt 22.1075 xu/lượt
288.75 xu/lượt 305.25 xu/lượt
13.125 xu/lượt 13.875 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
175 xu/lượt 185 xu/lượt
525 xu/lượt 555 xu/lượt
1050 xu/lượt 1110 xu/lượt
151.69 xu/lượt 160.358 xu/lượt
113.75 xu/lượt 120.25 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
52.5 xu/lượt 55.5 xu/lượt
78.75 xu/lượt 83.25 xu/lượt
83.3 xu/lượt 88.06 xu/lượt
53.375 xu/lượt 56.425 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
39.375 xu/lượt 41.625 xu/lượt
36.05 xu/lượt 38.11 xu/lượt
40.25 xu/lượt 42.55 xu/lượt
12.075 xu/lượt 12.765 xu/lượt
17.5 xu/lượt 18.5 xu/lượt
11.55 xu/lượt 12.21 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2079 xu/lượt 2197.8 xu/lượt
3439.8 xu/lượt 3636.36 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
17.5 xu/lượt 18.5 xu/lượt
52.5 xu/lượt 55.5 xu/lượt
10.5 xu/lượt 11.1 xu/lượt
18.0075 xu/lượt 19.0365 xu/lượt
18.0075 xu/lượt 19.0365 xu/lượt
10.5 xu/lượt 11.1 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.3 xu/lượt 6.66 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
21 xu/lượt 22.2 xu/lượt
31.5 xu/lượt 33.3 xu/lượt
36.75 xu/lượt 38.85 xu/lượt
17.5 xu/lượt 18.5 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 1.11 xu/lượt
1.225 xu/lượt 1.295 xu/lượt
2.1 xu/lượt 2.22 xu/lượt
2.625 xu/lượt 2.775 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.75 xu/lượt 1.85 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
66.5 xu/lượt 70.3 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.75 xu/lượt 1.85 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
288.75 xu/lượt 305.25 xu/lượt
350 xu/lượt 370 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
96.25 xu/lượt 101.75 xu/lượt
96.25 xu/lượt 101.75 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5045.04 xu/lượt 5333.328 xu/lượt
5045.04 xu/lượt 5333.328 xu/lượt
5045.04 xu/lượt 5333.328 xu/lượt
5045.04 xu/lượt 5333.328 xu/lượt
385 xu/lượt 407 xu/lượt
639.77025 xu/lượt 676.32855 xu/lượt
385 xu/lượt 407 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
43.75 xu/lượt 46.25 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
40.425 xu/lượt 42.735 xu/lượt
40.425 xu/lượt 42.735 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
138.7386 xu/lượt 146.66652 xu/lượt
1278.0775 xu/lượt 1351.1105 xu/lượt
40.25 xu/lượt 42.55 xu/lượt
40.25 xu/lượt 42.55 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
40.425 xu/lượt 42.735 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
386.75 xu/lượt 408.85 xu/lượt
122.5 xu/lượt 129.5 xu/lượt
122.5 xu/lượt 129.5 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
83.125 xu/lượt 87.875 xu/lượt
47.25 xu/lượt 49.95 xu/lượt
70.875 xu/lượt 74.925 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
141.4875 xu/lượt 149.5725 xu/lượt
182 xu/lượt 192.4 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2425.5 xu/lượt 2564.1 xu/lượt
2425.5 xu/lượt 2564.1 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.39 xu/lượt 5.698 xu/lượt
10.2025 xu/lượt 10.7855 xu/lượt
6.16 xu/lượt 6.512 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
262.5 xu/lượt 277.5 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
49.525 xu/lượt 52.355 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
17.5 xu/lượt 18.5 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12.25 xu/lượt 12.95 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
13.475 xu/lượt 14.245 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2100 xu/lượt 2220 xu/lượt
6125 xu/lượt 6475 xu/lượt
12250 xu/lượt 12950 xu/lượt
15750 xu/lượt 16650 xu/lượt
21000 xu/lượt 22200 xu/lượt
40250 xu/lượt 42550 xu/lượt
87500 xu/lượt 92500 xu/lượt
61250 xu/lượt 64750 xu/lượt
61250 xu/lượt 64750 xu/lượt
87500 xu/lượt 92500 xu/lượt
14000 xu/lượt 14800 xu/lượt
21000 xu/lượt 22200 xu/lượt
26250 xu/lượt 27750 xu/lượt
2100 xu/lượt 2220 xu/lượt
3150 xu/lượt 3330 xu/lượt
13125 xu/lượt 13875 xu/lượt
4375 xu/lượt 4625 xu/lượt
525 xu/lượt 555 xu/lượt
11375 xu/lượt 12025 xu/lượt
4375 xu/lượt 4625 xu/lượt
15750 xu/lượt 16650 xu/lượt
21000 xu/lượt 22200 xu/lượt
3500 xu/lượt 3700 xu/lượt
9721.25 xu/lượt 10276.75 xu/lượt
6125 xu/lượt 6475 xu/lượt
9721.25 xu/lượt 10276.75 xu/lượt
6125 xu/lượt 6475 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
26.25 xu/lượt 27.75 xu/lượt
29.75 xu/lượt 31.45 xu/lượt
10.5 xu/lượt 11.1 xu/lượt
35 xu/lượt 37 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21 xu/lượt 22.2 xu/lượt
14 xu/lượt 14.8 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
26.25 xu/lượt 27.75 xu/lượt
35 xu/lượt 37 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
332500 xu/lượt 351500 xu/lượt
166250 xu/lượt 175750 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
245000 xu/lượt 259000 xu/lượt
122500 xu/lượt 129500 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
18.9 xu/lượt 19.98 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
28.35 xu/lượt 29.97 xu/lượt
33.075 xu/lượt 34.965 xu/lượt
6.3 xu/lượt 6.66 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.90475 xu/lượt 0.95645 xu/lượt
1.925 xu/lượt 2.035 xu/lượt
3.465 xu/lượt 3.663 xu/lượt
4.725 xu/lượt 4.995 xu/lượt
4.375 xu/lượt 4.625 xu/lượt
3.15 xu/lượt 3.33 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
19.95 xu/lượt 21.09 xu/lượt
3.99 xu/lượt 4.218 xu/lượt
6.3 xu/lượt 6.66 xu/lượt
25.2 xu/lượt 26.64 xu/lượt
24.15 xu/lượt 25.53 xu/lượt
35.7 xu/lượt 37.74 xu/lượt
37.8 xu/lượt 39.96 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
39.9 xu/lượt 42.18 xu/lượt
42 xu/lượt 44.4 xu/lượt
30.45 xu/lượt 32.19 xu/lượt
32.55 xu/lượt 34.41 xu/lượt
42 xu/lượt 44.4 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
24.15 xu/lượt 25.53 xu/lượt
12.18 xu/lượt 12.876 xu/lượt
12.18 xu/lượt 12.876 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
70 xu/lượt 74 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
21.0175 xu/lượt 22.2185 xu/lượt
16.0475 xu/lượt 16.9645 xu/lượt
14.294 xu/lượt 15.1108 xu/lượt
18.4975 xu/lượt 19.5545 xu/lượt
10.9375 xu/lượt 11.5625 xu/lượt
58.8525 xu/lượt 62.2155 xu/lượt
21.8575 xu/lượt 23.1065 xu/lượt
35 xu/lượt 37 xu/lượt
14 xu/lượt 14.8 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
218.61 xu/lượt 231.102 xu/lượt
185.8325 xu/lượt 196.4515 xu/lượt
137.06 xu/lượt 144.892 xu/lượt
78.925 xu/lượt 83.435 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
100.905 xu/lượt 106.671 xu/lượt
109.3092 xu/lượt 115.55544 xu/lượt
150.15 xu/lượt 158.73 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
287.23604 xu/lượt 303.649528 xu/lượt
31.5 xu/lượt 33.3 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
36.995 xu/lượt 39.109 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0.133 xu/lượt 0.1406 xu/lượt
0.15925 xu/lượt 0.16835 xu/lượt
5.65075 xu/lượt 5.97365 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0.0392 xu/lượt 0.04144 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1300.25 xu/lượt 1374.55 xu/lượt
866.25 xu/lượt 915.75 xu/lượt
336.336 xu/lượt 355.5552 xu/lượt
403.6032 xu/lượt 426.66624 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
80.7275 xu/lượt 85.3405 xu/lượt
13.454 xu/lượt 14.2228 xu/lượt
5.04525 xu/lượt 5.33355 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.75 xu/lượt 9.25 xu/lượt
26.25 xu/lượt 27.75 xu/lượt
14 xu/lượt 14.8 xu/lượt
0.875 xu/lượt 0.925 xu/lượt
1.225 xu/lượt 1.295 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
7.567 xu/lượt 7.9994 xu/lượt
19.25 xu/lượt 20.35 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12.61225 xu/lượt 13.33295 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.75 xu/lượt 1.85 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.75 xu/lượt 1.85 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.75 xu/lượt 1.85 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.72 xu/lượt 7.104 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
17.5 xu/lượt 18.5 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.875 xu/lượt 0.925 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5600 xu/lượt 5920 xu/lượt
10675 xu/lượt 11285 xu/lượt
21175 xu/lượt 22385 xu/lượt
31858.75 xu/lượt 33679.25 xu/lượt
42262.5 xu/lượt 44677.5 xu/lượt
63518 xu/lượt 67147.6 xu/lượt
83041 xu/lượt 87786.2 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
910000 xu/lượt 962000 xu/lượt
1627500 xu/lượt 1720500 xu/lượt
2336250 xu/lượt 2469750 xu/lượt
3106250 xu/lượt 3283750 xu/lượt
4532500 xu/lượt 4791500 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
35 xu/lượt 37 xu/lượt
17.5 xu/lượt 18.5 xu/lượt
52.5 xu/lượt 55.5 xu/lượt
2.0265 xu/lượt 2.1423 xu/lượt
3.3635 xu/lượt 3.5557 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
38.5 xu/lượt 40.7 xu/lượt
1.75 xu/lượt 1.85 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
105 xu/lượt 111 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.5 xu/lượt 3.7 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
52.5 xu/lượt 55.5 xu/lượt
26.25 xu/lượt 27.75 xu/lượt
134.75 xu/lượt 142.45 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
19.18 xu/lượt 20.276 xu/lượt
21.0175 xu/lượt 22.2185 xu/lượt
50.75 xu/lượt 53.65 xu/lượt
84 xu/lượt 88.8 xu/lượt
23.12275 xu/lượt 24.44405 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.39 xu/lượt 5.698 xu/lượt
3.36 xu/lượt 3.552 xu/lượt
5.04 xu/lượt 5.328 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
2.52175 xu/lượt 2.66585 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
175 xu/lượt 185 xu/lượt
525 xu/lượt 555 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.75 xu/lượt 1.85 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.75 xu/lượt 1.85 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.75 xu/lượt 1.85 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.33 xu/lượt 8.806 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
14 xu/lượt 14.8 xu/lượt
47.25 xu/lượt 49.95 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.72 xu/lượt 7.104 xu/lượt
10.0975 xu/lượt 10.6745 xu/lượt
5.25 xu/lượt 5.55 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
16.625 xu/lượt 17.575 xu/lượt
24.5 xu/lượt 25.9 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.4 xu/lượt 1.48 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
58.8525 xu/lượt 62.2155 xu/lượt
62.23 xu/lượt 65.786 xu/lượt
60.5325 xu/lượt 63.9915 xu/lượt
423.5 xu/lượt 447.7 xu/lượt
269.5 xu/lượt 284.9 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
28.595 xu/lượt 30.229 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
214.4135 xu/lượt 226.6657 xu/lượt
243.845 xu/lượt 257.779 xu/lượt
154.7175 xu/lượt 163.5585 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
376.2675 xu/lượt 397.7685 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
96.69625 xu/lượt 102.22175 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
71.47175 xu/lượt 75.55585 xu/lượt
96.705 xu/lượt 102.231 xu/lượt
87.3775 xu/lượt 92.3705 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
420.42 xu/lượt 444.444 xu/lượt
577.5 xu/lượt 610.5 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
787.5 xu/lượt 832.5 xu/lượt
714.7175 xu/lượt 755.5585 xu/lượt
840.84 xu/lượt 888.888 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
49 xu/lượt 51.8 xu/lượt
60.5325 xu/lượt 63.9915 xu/lượt
57.75 xu/lượt 61.05 xu/lượt
16.8175 xu/lượt 17.7785 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
126.1225 xu/lượt 133.3295 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
71.47 xu/lượt 75.554 xu/lượt
84.0875 xu/lượt 88.8925 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.75 xu/lượt 1.85 xu/lượt
1.75 xu/lượt 1.85 xu/lượt
5.25 xu/lượt 5.55 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
58.8525 xu/lượt 62.2155 xu/lượt
42.035 xu/lượt 44.437 xu/lượt
59.5 xu/lượt 62.9 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
17.5 xu/lượt 18.5 xu/lượt
26.25 xu/lượt 27.75 xu/lượt
52.5 xu/lượt 55.5 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
52.5 xu/lượt 55.5 xu/lượt
61.25 xu/lượt 64.75 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
35 xu/lượt 37 xu/lượt
43.75 xu/lượt 46.25 xu/lượt
49.9275 xu/lượt 52.7805 xu/lượt
52.5 xu/lượt 55.5 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
38.5 xu/lượt 40.7 xu/lượt
42 xu/lượt 44.4 xu/lượt
43.75 xu/lượt 46.25 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2625 xu/lượt 2775 xu/lượt
1400 xu/lượt 1480 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
588.595 xu/lượt 622.229 xu/lượt
256.4625 xu/lượt 271.1175 xu/lượt
58.01845 xu/lượt 61.33379 xu/lượt
87.4475 xu/lượt 92.4445 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
110.9899 xu/lượt 117.33218 xu/lượt
113.5134 xu/lượt 119.99988 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.1466 xu/lượt 1.21212 xu/lượt
0.595 xu/lượt 0.629 xu/lượt
0.6825 xu/lượt 0.7215 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
16.8175 xu/lượt 17.7785 xu/lượt
10.09008 xu/lượt 10.666656 xu/lượt
5.04504 xu/lượt 5.333328 xu/lượt
2.52175 xu/lượt 2.66585 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
4.2042 xu/lượt 4.44444 xu/lượt
7.74025 xu/lượt 8.18255 xu/lượt
9.15425 xu/lượt 9.67735 xu/lượt
3.332 xu/lượt 3.5224 xu/lượt
5.64382 xu/lượt 5.966324 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1081.71 xu/lượt 1143.522 xu/lượt
700 xu/lượt 740 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.25 xu/lượt 5.55 xu/lượt
8.75 xu/lượt 9.25 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21.021 xu/lượt 22.2222 xu/lượt
34.125 xu/lượt 36.075 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.75 xu/lượt 1.85 xu/lượt
1.75 xu/lượt 1.85 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.7 xu/lượt 0.74 xu/lượt
2.8 xu/lượt 2.96 xu/lượt
5.6 xu/lượt 5.92 xu/lượt
7.875 xu/lượt 8.325 xu/lượt
10.5 xu/lượt 11.1 xu/lượt
21 xu/lượt 22.2 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
113.75 xu/lượt 120.25 xu/lượt
113.75 xu/lượt 120.25 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.0175 xu/lượt 0.0185 xu/lượt
0.1855 xu/lượt 0.1961 xu/lượt
0.01225 xu/lượt 0.01295 xu/lượt
0.0875 xu/lượt 0.0925 xu/lượt
0.01225 xu/lượt 0.01295 xu/lượt
0.01225 xu/lượt 0.01295 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.71 xu/lượt 33.522 xu/lượt
57.1781 xu/lượt 60.44542 xu/lượt
36.155 xu/lượt 38.221 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
115.5 xu/lượt 122.1 xu/lượt
37.835 xu/lượt 39.997 xu/lượt
38.5 xu/lượt 40.7 xu/lượt
14.7175 xu/lượt 15.5585 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
19.3725 xu/lượt 20.4795 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
34.72 xu/lượt 36.704 xu/lượt
77 xu/lượt 81.4 xu/lượt
75.25 xu/lượt 79.55 xu/lượt
12.6175 xu/lượt 13.3385 xu/lượt
23.1 xu/lượt 24.42 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
29.435 xu/lượt 31.117 xu/lượt
76.685 xu/lượt 81.067 xu/lượt
12.4425 xu/lượt 13.1535 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2625 xu/lượt 2775 xu/lượt
385 xu/lượt 407 xu/lượt
306.25 xu/lượt 323.75 xu/lượt
507.5 xu/lượt 536.5 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.26 xu/lượt 1.332 xu/lượt
2.52175 xu/lượt 2.66585 xu/lượt
11.6375 xu/lượt 12.3025 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
201.25 xu/lượt 212.75 xu/lượt
245 xu/lượt 259 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
201.25 xu/lượt 212.75 xu/lượt
218.75 xu/lượt 231.25 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
224 xu/lượt 236.8 xu/lượt
201.25 xu/lượt 212.75 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
57.75 xu/lượt 61.05 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
96.25 xu/lượt 101.75 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
52.5 xu/lượt 55.5 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
14 xu/lượt 14.8 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
14 xu/lượt 14.8 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
4.9 xu/lượt 5.18 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 11.1 xu/lượt
43.75 xu/lượt 46.25 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
14 xu/lượt 14.8 xu/lượt
70 xu/lượt 74 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
525 xu/lượt 555 xu/lượt
1137.5 xu/lượt 1202.5 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
155.5554 xu/lượt 164.44428 xu/lượt
252.252 xu/lượt 266.6664 xu/lượt
142.10245 xu/lượt 150.22259 xu/lượt
52.5 xu/lượt 55.5 xu/lượt
332.5 xu/lượt 351.5 xu/lượt
87.5 xu/lượt 92.5 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
168.168 xu/lượt 177.7776 xu/lượt
176.575 xu/lượt 186.665 xu/lượt
142.1 xu/lượt 150.22 xu/lượt
140 xu/lượt 148 xu/lượt
105 xu/lượt 111 xu/lượt
70 xu/lượt 74 xu/lượt
126.9625 xu/lượt 134.2175 xu/lượt
75.3375 xu/lượt 79.6425 xu/lượt
353.15 xu/lượt 373.33 xu/lượt
KÊNH CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
437.5 xu/lượt 462.5 xu/lượt
350 xu/lượt 370 xu/lượt