Hướng dẫn sử dụng api
Cách kết nối api một cách nhanh chóng
13/04/2021

URL API: https://bilike.net/api/price.aspx

METHOD: POST, GET


URL API: https://bilike.net/api/v1/server.aspx

METHOD: POST


RESPONSE: JSON